Vi er i bevegelse

Nytt nummer av Fjellhaugbladet (3-2010) sendes ut i disse dager. Nedenfor gjengis min statusrapport på s.4 og 5 i bladet!


Illustrasjonsfoto: I bevegelse!

----
- ”Vi er i bevegelse”!
Av rektor Hans Aage Gravaas

I forrige nummer av Fjellhaugbladet informerte vi om fullførte prosjekter i bygningsmasse og infrastruktur. Denne gangen vil vi ta for oss den faglige utvikling, som jeg har vært vitne til de to årene jeg nå har tjenestegjort som rektor ved Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH).

Langtidsstrategi: Våren 2009 vedtok FMHs styre en langtidsstrategi fram mot 2020, hvor identitet, kjerneverdier og hovedmål og satsningsområder ble beskrevet. Ansatte på alle nivå ved institusjonen deltok i forberedelsesfasen, og eierorganisasjon samt andre ”brukere” og interessenter ble konsultert underveis. Et spennende arbeid som sveiset oss sammen og hjalp oss til å løfte blikket!

Kvalitetssystem: Institusjonens kvalitetssystem ble godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sommeren 2009. Organisasjonskart, administrasjonsstruktur, instrukser, evalueringsrutiner og beslutningsprosesser osv. ble revidert. Et betydelig stykke arbeid!

Økonomi: Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) mottar statstilskudd, men langt fra nok til å sikre bærekraftig drift og utvikling. NLMs hovedstyre vedtok i 2009 å innvilge høgskolen økonomisk støtte, foreløpig for tre år, med utgangspunkt i styregodkjent langtidsstrategi. Institusjonen selv har også et økt fokus på markedsføring og innsamling. Vi trenger sårt midler for å utvikle høgskolens faglige tilbud og drift. Utgifter på eiendomsmassen vil nok også komme. Vi har flere trofaste givere, men mange av dem drar på årene, og nye støttespillere - enkeltpersoner så vel som grupper - etterlyses. Vi står overfor et krafttak på denne fronten!

Studieplansutvikling: Gode og relevante studietilbud gir vanligvis flere studenter! Vi arbeider nå med å styrke og videreutvikle våre eksisterende studietilbud (d.v.s. bachelor- og mastergrader i teologi og misjon, samt årsstudier i musikk, KRL, bibel og misjon, og enkeltemner). Et betydelig revisjonsarbeid er påbegynt og vil fortsette i året som kommer. Vi har også planer om nye studier, først og fremst i form av ”knoppskyting” i forhold til nåværende fagfelt. Vi vil også ”innta” andre definerte fagområder som er naturlige i lys av vårt hovedoppdrag. Vår oppgave er fortsatt å utdanne mennesker til tjeneste for NLM - vår eier - nasjonalt og internasjonalt. FMH er av blitt tildelt en grunnregelfestet særstilling i NLM på dette området. Samtidig ønsker vi å være en åpen og aktuell institusjon for andre søkere som ser seg for seg andre tilknytninger er i misjon, kirke, skole og samfunn. Som eksempel kan nevnes en nysignert samarbeidsavtale mellom FMH og Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS). Denne muliggjør en smidig overgang fra masterstudiet på Fjellhaug til praktisk-teologisk utdanning ved MHS. Dette innebærer at masterstudenter på Fjellhaug, som ikke ser for seg en misjonærtjeneste eller oppgaver innenfor de frivillige lekmannsorganisasjonene, f.eks. kan bli prester i Den norske kirke eller i en frikirke. Studienes fleksibilitet og nedslagsfelt utvides på denne måten!

Studentrekruttering: For at FMH skal bli bedre kjent i søkermarkedet, har vi dette året inkludert noen av våre studier i Samordna opptak, et felles nasjonalt opptakssystem. Dette har gitt oss langt flere søkere enn tidligere, men hvorvidt dette gir oss en langsiktig gevinst i form av et betydelig antall flere studenter, gjenstår å se. Vi er ellers ute på ulike arenaer for å møte ungdom og ulike potensielle søkergrupper. En videre kontaktflate og flere studietilbud innebærer på ingen måte en endring i FMHs profil og strategiske hovedprioriteringer, men vil vi bety at flere får kontakt med oss, kan nyttiggjøre seg våre gode studietilbud og kan bli eksponert for vår profil og visjon!

Nyrekruttering av ansatte: FMH befinner seg i et generasjonsskifte. I løpet av kort tid går flere av våre ansatte av med pensjon og må erstattes. Derfor har vi nå fire unge og lovende stipendiater (deltid) i arbeid med spennende doktogradsprosjekter. Vi har også knyttet til oss andre dyktige personer i viktige stillinger, som f.eks. innen studieadministrasjonen. Et generasjonsskifte byr på utfordringer, men også på muligheter. Uten å øke bemanningen betydelig, kan vi ”vri” bemanningen for å møte nye behov og endringer i institusjonens studietilbudsportefølje og administrative struktur.

Styrking av studieadministrasjonen: Vi har hatt behov for å styrke og profesjonalisere studieadministrasjonen vår, både gjennom nyansettelser (se ovenfor) og konkrete tiltak. Vi gjør nå aktivt bruk av studieadministrasjonsprogrammet M-Stas og innfører studentportalen Arena Live. Bruken av Fronter kvalitetssikres og forbedres, og vi er som alt nevnt, inne i Samordna opptak. Infrastrukturen rundt IKT-siden av studieadministrasjonen er også betydelig styrket. Et viktig arbeid trenger gode administrative rammer og soliditet i alle ledd!

Internasjonalt arbeid: FMH har lang internasjonal fartstid. I over hundre år har vi utdannet mennesker til internasjonal tjeneste. FMH har arbeidet med temaer som misjon, teologi, interkulturelle relasjoner, religionsstudier, bistand og lederopplæring i svært lang tid, ja lengre enn de fleste andre andre private skoler og høgskoler. FMHs utfordring er nå å utmynte og konkretisere dette i sin relativt nye rolle som høgskole.

I 2009 inngikk FMH en samarbeidsavtale med NLM-Utland. NLM-Utland finansierer inntil to stillinger ved FMH som gjør at NLM kan gjøre kontinuerlig bruk av Fjellhaugkompetanse i korttidstjeneste (2-3 mnd.) på misjonsfeltene. I løpet av 2010 har fem forskjellige FMH-ansatte oppgaver i henholdsvis Kenya, Japan, Etiopia og Peru i tillegg til konsulentarbeid i forbindelse med oppstart av arbeid andre steder. FMH var også arrangør av en større internasjonal konferanse i april hvor forelesere fra inn og utland samt representanter fra NLMs internasjonale samarbeidspartnere deltok.

I tillegg til en samarbeidsavtale med en kinesisk teologisk institusjon, har FMH nylig inngått avtaler med bl.a. SETELA i Peru og Dansk Bibelinstitut i København. Et tettere samarbeid med Dansk Bibelinstitut og dansk MF i Århus er også under utredning. Det samme er samarbeid med konkrete institusjoner i Øst-Afrika, Japan og USA. Et internasjonalt fokus er en del av vårt institusjonelle DNA!

Forskning og utvikling: En høgskole må drive med forskning- og utviklingsarbeid. På denne fronten har FMH mye å gå på, men følgende gode glimt kan nevnes som eksempler på at vi er ”i bevegelse” også her: Sverre Bøe har nå utgitt en spennende bok om ”Korsbæring i Lukas-evangeliet”, publisert av et anerkjent tysk forlag. Egil Grandhagen er i ferd med å avslutte en spennende fagbok om Asias misjonshistorie, og Egil Sjaastad har publisert en artikkel i et fagtidsskrift om trosformidling relatert til barnelærdom. Spennende!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen