Vismennene fant Jesus

Nedenfor gjengis en preken som jeg holdt på Kristi åpenbaringsdag, 4.1.2009, i Misjonssalen i Oslo.
----

Vismennene fant Jesus

Juleevangeliet er nettopp blitt lest i kirker, bedehus og forsamlingshus over hele landet. Budskapet er blitt brettet ut! Jesusbarnet kom som verdens frelser!Jesus kom. Samtidig kommer han. Han fortsetter med å komme! Han kommer til oss nå i denne stund! Det har han sagt oss. Det har han lovt oss. Og Han holder ord. Han er kommet til Misjonssalen akkurat nå! Han er alltid tilstede hvor mennesker samles omkring Ord og sakrament. Du skal også få lov til å møte ham hver dag i det nye året – om du vil. Han kommer til deg! Han ønsker å være tilstede i livet ditt. Har du rom for ham i ditt herberge? Er det plass for han? Og hvilken plass?

Er han din frelser, skal du slippe å bekymre deg for at han en dag kommer for siste gang, for å dømme levende og døde. Ingen av oss vet hvor lenge vi får leve, om hva som kommer først, vår død eller hans gjenkomst. Men en ting skal du vite: Har du tatt din tilflukt til Han i dette liv, har du ingenting å frykte! Når dommeren Jesus kommer, da er det frelseren Jesus som kommer igjen. Det er ingen annen Jesus, men den samme. Jesus har ingen negative overraskelser i baklomma, nei bare positive!

Vi skal i dag lese om noen som fikk møte Jesus for første gang. De ble over seg av begeistring!

Vi leser fra Matt kap, versene 1-12.

Vismennene hyller Jesus (Matt.2,1-12)
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea,» svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

6 Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet og dets mor, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.


La oss se litt på denne historien. Hva er det som skjer? Hvilken virkelighet er det som bretter seg ut for oss?
For meg kan dette oppsummeres i fem punkter:

1. Hedningene trer nå for alvor fram på historiens scene!
De historiske skriftene i GT dreier seg i hovedsak om Guds handlinger med ett folk, Israel. NT viser oss at den Gud som skapte hele verden og som handlet og fortsatt handler med dette ene folk- Israel- han sender verdens frelser til alle folkeslag! Dette får vi bekreftet nokså ettertrykkelig i denne teksten. Vi møter noe grenseoverskridende! Kristendommen er ingen stammereligion! Kristendommen er sann for alle, relevant for alle, aktuell for alle, viktig for alle….Og den bør gjøres tilgjengelig for alle!

Allerede fra fødselen av ble Jesus satt inn i den rette ramme. Han er også hedningenes frelser! I desember måned har jeg leste en spennende engelsk bok om det nye testamente og hvordan Jesus, apostlene og den kristne kirke forholdt seg til andre kulturer. Misjon er ingen nymotens oppfinnelse. Evangeliet, som i seg selv er et enestående misjonsbudskap, sprenger og flytter grenser med den største selvfølgelighet. Budskapet er konstant, men Paulus og de andre apostlene bruker ord, begreper og illustrasjoner som de ulike tilhørergruppene forstod. Evangeliet nådde inn blant bøndene i Palestina, synagogeforsamlingen i Pisidia, den lamme folkereligiøse mannen i Lystra, kvinnene ved elvebredden i Filippi, medfangene i Filippi fengsel, stoiske og epikureisk filosofer i Aten osv.
Et budskap for hedningene! Et budskap som må videre!

Hva tenker norske kristne om sin kristne tro? Kristen tro er en privatsak», sier enkelte kristenkjendiser. De vil ikke snakke om troen sin. De er redde for å heise flagg. Dette er neppe vel gjennomtenkt, for de vet nok ikke helt hva de – bevisst eller ubevisst- signaliserer gjennom dette. De signaliserer at evangeliet er noe som er godt for meg, men ikke nødvendigvis for alle. Det er å snu saken fullstendig på hodet. Evangeliet er «for meg», men det er samtidig «for alle». Å holde Jesus for seg selv er tyveri av verste sort. «Han er soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens» (1 Joh 2,2). Privatsak? Nei, en høyst personlig sak som ikke bør unndras offentligheten.

Det er derfor vi er med i NLM. Vi er en bevegelse som har som mål å nå hedningene med evangeliet. Hvorfor? For dette er et budskap for alle, også for hedningene. Jesus er verdens frelser!

Så skjer det noe uventet. Hedningene kommer selv til Jerusalem for å høre om kongen som var blitt født. Ikke dårlig. Hedningene kommer selv! Det må sies å være kostnadseffektiv og miljøvennlig misjon! Hedningene kommer! Ryktene om Jesusbarnet har nådd dem!

2. Hvem var disse vise menn?
Først av alt: Hvorfor kaller vi de vise? Er det noen grunn til det?
Det greske NT taler omtaler dem som ”magoi”, ja rett oversatt magikere. Mye tyder på at de var datidens, astrologer, astronomer eller stjernetydere. Vitenskapsmenn som studerte naturvitenskap, men som etter alt å dømme også hadde hørt om de profetiske skrifter.Vise menn? Ja, de var vel ”vise” i den forstand at de på grunnlag av tilgjengelige kilder ville sjekke ut om deres teorier stemte. Det var noe som drev dem til Jerusalem! De var på jakt etter sannheten!

Tradisjonen forteller at disse tre var konger. Ja, de har til og med blitt navngitt: Balthasar, Kaspar og Melkior. Bibelen gir oss ingen informasjon om at de var konger og sier heller ingenting om hva de het. Så dette vet vi fint lite og sikkert om.
Mye tyder på at disse magikerne var høytstående menn fra Mesopotamia eller kanskje helt øst i Babylon, i nåværende Iran og Irak.

Disse mennene observerte stjernenes bevegelser og de tok sikkert notater av det de så.
Så skjer det utrolige? De ser en stjerne som de ikke kan identifisere! Hva er dette?
Hvorfor kom de til Jerusalem? Vi kan spekulere litt på det. De var nok opptatt av å finne ut hva stjernen betydde. Vi vet også at Babylon fortsatt på den tid var et sted hvor jødiske skrifter ble lest og studert. Kanskje hadde de kommet iver Bileamsprofetien i 4-Mosebok (v.17): ”En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel”.
Det er god grunn til å tro at disse magikerne eller vise menn var mer enn stjernetydere. Kanskje de hadde endevendt ulike skrifter og kommet til at Israel var stedet. Og hadde de studert dette nøye forstod de at dette var en som var helt spesiell og som var tilbedelse verdig. Ut i fra en slik tanke er det ikke unaturlig at de dro til Herodes` palass.

3. Profetier oppfylles!

Matteus-evangeliet er ingen håndbok i astronomi eller astrologi. Bibelteksten vår er mer opptatt av å understreke at det som skjer, det skjer i henhold til skriftene. Profetiene finner sin oppfyllelse. Profetier når sitt mål. Ja, selv Herodes forstod at Messias` komme ville skje i tråd med Skriftens beskrivelse. Kongen hadde ikke forstand på slikt og kontakter ekspertisen, yppersteprester og skriftlærde. De kunne gitt han mange skrifthenvisninger om Messias, hvem han var og hvordan han ville være. Men når det gjelder stedsangivelse for hans fødsel, tyr de til skriftstedet i Mika 5,1:
Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
Jesu fødsel skjedde i tråd med Skriftene. Alt skjedde i tråd med de løfter som generasjoner hadde forholdt seg til. Nå var begivenhet skjedd. ”Factum est” begynner den latinske oversettelsen av julevangeliet. Det er et faktum! Det skjedde i de dager…” Det er sant! Er det rart at Herodes ble urolig? Selv han visste at Skriften en dag ville bli oppfylt!

4. Kongen tilbes!
Vismennene kommer. De kommer til Betlehem! Når kommer de? Hvor kommer de? Vi vet ikke om Maria, Josef og Jesus-barnet fortsatt var i stallen eller om de var flyttet inn i et annet hus. ”Stedet der barnet var”, står det. Mye tyder i hvert fall på at dette skjedde mens Jesus var veldig liten. De fulgte stjernen helt fram! Stjernen ble stående over stedet hvor Jesus var! Fantastisk! ”Da de så stjernen ble de veldig glade,” står det. Dette måtte være julekvelden for astronomer eller astrologer i dobbel forstand!Disse vismennene hadde klart for seg for hva som var målet med turen. De kom for å tilbe ham! Det greske ordet som brukes her er sterkere enn det som antydes i en av våre oversettelser, hylle. Nei, det er mer enn det! Vismennene kom for å ”tilbe” ham som konge, ja som Gud! Dette var mer enn en høflighetsvisitt eller en studietur for vitenskapsmenn. De kom for å tilbe kongen. De kom for å ta konsekvensen av sin hardt tilegnede viten! Han var verd deres lov og pris, ja deres tilbedelse.

Vismennene gir raust av sine gaver. Dett var mer enn høflighet. De visste hvem dette var. Og de gav han det beste. Ikke småtteri! Det var flotte saker som kom til syne da skrinene ble åpnet. Gull, røkelse og myrra. Jeg skal ikke begi ut på å beskrive i detalj hva gull, røkelse og myrra er, men kan i hvert fall konstatere at det var fest for vismennene. De gav Kongen, ikke det nest beste, men det beste. Ja, de oss som har vært i kulturer hvor både gull, røkelse og myrra finnes vet at selv lukten setter en i feststemning!

Mange Bibelfortolkere legger en symbolsk betydning i gavene. Gull var for konger, røkelse var for å markere det guddommelige og myrra var en forberedelse på Jesu lidelse osv. Jeg tror ikke vi skal hekte oss på slike forklaringer. De kan fort bære galt av sted. La oss konstatere, ganske nøkternt, med Matteus at det var kostbare gaver..

La oss glemme gaveskrinet et øyeblikk! Ja, de gav han det beste de hadde. Men de gav han også mer enn det. Vismennene hadde andre tanker i hodet. De kom ”proskynesai avtå” ---for å tilbe ham! De falt på kne og tilba Han som konge. Maria ble ikke tilbedt, ikke Josef, ingen andre, men barnet.

Herodes ante lunta. For var det slik at Kongenes konge var kommet, ville det jo dette få konsekvenser for andre små og store konger, ja for ham selv. Han ville selv bli detronisert! Dette leder meg til mitt femte punkt:

5. Jesus – en trussel for falske guder!
Herodes ble redd. Ja, alle konger, makter, myndigheter, avguder og andre bør beve i møte med Jesus. Han aksepterer ingen konkurrenter!

Hva Herodes tenkte da vismennene kom, vet vi ikke. Han kunne ikke lyve da gjestene kom og gav ham den informasjon han kunne gi. Men hvorfor ble han ikke med dem til Betlehem? Jeg vet ikke, men jeg tror det ville blitt et merkelig syn å se tre hedninger bøye kne for frelseren mens kongen av Judea stod oppreist. Kongen av Judea var ikke vant med å bøye kne for noen og ville vel ikke bøyd kne for en som representerte begynnelsen på slutten for egen regjeringstid. Herodes ble hjemme, men ba vismennene om å rapportere tilbake. Det gjorde de ikke. De fikk en drøm som de tok konsekvensen av. Herodes` hensikter ble ganske tydelig. Det ble rop i Rama, derav ordet ramaskrik. Alle barn som var to år eller yngre ble befalt drept. Men Gud skånte sin sønn. I hvert fall foreløpig. Hans time var enda ikke kommet!

Hvilke konsekvenser har denne fortellingen for oss?

1. Hedningene må få høre!
De vise menn ble godt mottatt. En kunne saktens stilt spørsmål ved deres motiver. Hva hadde hedenske vitenskapsmenn fra øst å gjøre hos Kongenes konge? Burde de ikke bli avvist? Var det ikke andre foran dem i køen? Burde ikke andre fått komme først?

For meg er denne historien et tydelig eksempel på evangeliets storhet. Det er for alle. Det er for alle som kommer til Ham. Våre motiver kan være så som så, våre hjerter kan være lunkne, vår tro kan være svak---men vi får lov til å komme! Han sjekker ikke slektsregisteret vårt, hvilket pass vi har, hvilket språk vi snakker osv. Han tar i mot oss!

Vi er kalt til å proklamere budskapet om Ham til hedningene. Det er ikke slik at dagens hedninger bare kan følge stjernene for å komme til Gud. Verken horoskoper, fedrealtere, Mammon eller vitenskap bringer dem nærmere. Det er mange fortvilte mennesker som leter, men som ikke finner det de leter etter på egen hånd. De trenger medhjelpere! Gud har gitt oss Jesus som vår ledesstjerne. Denne stjernen lyser for dem som får høre ---høre evangeliet om Ham i Bibelen. ”Alle dem som tok i mot Ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn”. Måtte vi i det nye året bidra til at mange får høre!

2. Flere profetier skal bli oppfylt!
Herrens lidende tjener (Jes.52,15)
13 Se, min tjener skal ha fremgang,
han skal stige, løftes og opphøyes.
14 Likesom mange ble forferdet ved synet av ham
– han var verre tilredt enn noen mann
og så ikke ut som et menneske,
15 så skal mange folkeslag undres over ham,
og konger skal lukke sin munn.
For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem,
uhørte ting blir de vitne til.
Fil.2,8-11
Da han sto fram som menneske,
8 fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
9 Derfor har også Gud
opphøyet ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
10 I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
Gud vår Far til ære!

(Åp.4:9-11) 9 Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, 10 faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper:11 Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg.


(Åp. 5:8-9) 8 Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den.
For du ble slaktet,
og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.


3. La oss ta lærdom av rollemodellene i teksten!
Vismennene var åpne for å la seg lede av Kongenes konge.
Vismennene kom for å tilbe ham!
Herodes lot seg villede av egen frykt og redselen for å miste en posisjon!
Herodes hadde gjort seg selv til Gud!
La oss lære av Herodes` feilgrep og rive ned våre egne husaltere!


DEILIGE ER DEN HIMMEL BLÅ
1. Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker,
|: oss fra jorden opp til seg :|

2. Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt;
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
|: som en liten stjernesol :|

3. Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid,
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
|: skulle fødes på vår jord :|

4. Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen.
Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne,
|: kommer vi til Jesus Krist :|

5. Denne stjerne lys og mild,
som kan aldri lede vill,
er hans guddomsord det klare,
som han lot oss åpenbare
|: for å lyse for vår fot :|

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen