- Et tydelig alternativ

Bladet Utsyn publiserer denne uka følgende intervju med meg.
------

- Kristne høgskoler skal framstå som verdimessige og pedagogiske alternativ, sier rektor Hans Aage Gravaas, som her kommenterer noen spørsmål rundt forskningsarbeidet ved Fjellhaug Internasjonale Høgkole.

PER OVE AARSETH
Etter flere debatter om akademisk frihet for forskere ved kristne institusjoner har Utsyn spurt rektor Hans Aage Gravaas om det fins noen definert plattform for forskningen ved Fjellhaug Internasjonale Høgkole.
- Ja, vi arbeider med et måldokument som skal redegjøre for vårt forsknings- og utviklingsarbeid. Vi sikter ikke mot ensretting, men vil si noe om institusjonelle prioriteringsområder og om rammer for forskningsarbeidet.

Forskning og forankring
- Hva er forholdet mellom Fjellhaugs formål og konfesjonelle forankring på den ene siden og forskerens akademiske frihet på den andre?
- Alle høgskoler har rett til å definere sitt verdigrunnlag. Samfunnet forventer faktisk av kristne private høgskoler at de framstår som verdimessige eller pedagogiske alternativ. Vi har også rett til å ansette fagfolk som kan forplikte seg på dette verdigrunnlaget. “Kvalitetssikringen” av ansatte skjer først og fremst ved ansettelsen. Vi finner ut om det er grunnlag for tett samarbeid, eller eventuelt for fast ansettelse. Den konfesjonelle og verdimessige forankringen er derfor tydelig.
Gravaas tilføyer at det vanskelig kan legges sterke restriksjoner på en forskers akademiske frihet.
- Å stille vanskelige spørsmål som en søker etter svar på, ligger til forskningens vesen, og institusjonen kan ikke diktere forskningsmessige resultater. Men vi forholder oss på ingen måte ukritiske til denne problemstillingen, understreker han. Gravaas opplyser at Forskningsutvalget ved Fjellhaug vil arrangere en fagdag med dette som tema til høsten.

Et lederansvar
- Hvordan ville Fjellhaug håndtere en situasjon der en lærer eventuelt kom fram til forskningsresultater som er i strid med høgskolens formål og grunnlag?
- Det kan ikke være slik at ansatte blir oppsagt om de stiller krevende spørsmål eller kommer med svar som noen misliker. Skulle det oppstå tvilstilfeller, må vi selvsagt diskutere hva problemet består i og hvordan det skal løses. Skulle en ansatt ønske å publisere forskningsresultater som er problematiske i forhold til høgskolens formål og verdigrunnlag, forventer jeg at vedkommende selv eller høgskolens ledelse tar initiativ til en samtale. Ingen er tjent med å arbeide på et sted hvor en opererer på tvers av egen integritet og overbevisning eller hvor en opplever seg uønsket. Og ingen arbeidsgiver er tjent med å ha en ansatt som motarbeider institusjonens formål og verdigrunnlag. Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på dette. Alt ville avhenge av sakens innhold og omfang. Forholdet mellom institusjon og ansatt er et forhold som forutsetter gjensidig respekt og tillit.
Fjellhaug-rektoren poengterer at grundig ansettelsespolitikk og god internkommunikasjon er viktig for å unngå slike problem.
- Å verne om institusjonens offisielle og eksterne profil er uten tvil et lederansvar, sier han.

Det beste til studentene
- Hvorfor er det viktig at det drives forskning på Fjellhaug?
- Fordi dette er en del av høgskolens samfunnsmandat, og fordi også høgskoler med et konservativt kristent grunnsyn må framstå som seriøse i forhold til sammenliknbare institusjoner. Vi skal bruke de evner Gud har gitt oss, og gi studenter og andre det beste vi kan, understreker Hans Aage Gravaas.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen