Skjellsettende høgskoledebatt

Følgende artikkel stod på trykk i avisen Dagen, 15.juni og i Vårt Land 20.juni (gjengitt med en annen tittel):

-----
Illustrasjonsfoto: Menighetsfakultetet i Oslo


SKJELLSETTENDE HØGSKOLEDEBATT


Av rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Vårt Land og Dagen har dratt i gang en viktig debatt om ansettelsesvilkår, bekjennelsesgrunnlag og akademisk frihet ved kristne høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Debatten har så langt berørt teologiske institusjoner, men er også relevant for andre.

Alle kristne høgskoler har rett til å definere sitt verdigrunnlag. Samfunnet forventer faktisk at disse fremstår som verdimessige eller pedagogiske alternativer til andre høgskoler. En naturlig følge av denne forventningen er retten til å ansette godt kvalifiserte og personlig egnede fagfolk som forplikter seg på høgskolenes verdibasis og profil. Denne forpliktelsen inngås i ansettelsesøyeblikket etter å ha avklart grunnlaget for samarbeid. Den ansattes vilje til forpliktelse bekreftes og dokumenteres i ansettelsesavtalen. Den verdimessige forankringen er viktig om verdibaserte institusjoner skal være tro mot sitt formål.

En akademisk institusjon kan likevel vanskelig legge sterke restriksjoner på en forskers akademiske frihet. Å søke svar på vanskelige spørsmål ligger til forskningens vesen, og institusjonen kan ikke diktere forskningsmessige resultater. En er heller ikke tjent med å etablere et fryktregime som rammer ansatte som stiller krevende spørsmål som kanskje i noen tilfelle resulterer i svar noen misliker.

Det er likevel ingen grunn til å opptre totalt ukritisk i møte med denne problemstillingen. En kan se for seg situasjoner hvor en faglig ansatt kommer fram til forskningsresultater som åpenbart er i strid med høgskolens formål og grunnlag. Diakonhjemsaken for kort tid siden er et eksempel på dette. Skulle det oppstå tvilstilfeller, må institusjonen selv diskutere hva det eventuelle problemet består i og hvordan det skal løses. Skulle en ansatt ønske å publisere forskningsresultater som antas å være problematiske eller kontroversielle i forhold til høgskolens formål og verdigrunnlag, bør en forvente at vedkommende selv eller høgskolens ledelse tar initiativ til en oppklarende samtale. Ingen høgskoleansatt er tjent med å arbeide på et sted hvor en opererer på tvers av egen integritet og overbevisning, eller hvor en kanskje opplever seg uønsket. Og ingen arbeidsgiver i samfunnet er tjent med å ha en ansatt som direkte eller indirekte motarbeider eller neglisjerer institusjonens formål, verdigrunnlag og profil.

Det finnes vel knapt noe fasitsvar som dekker alle tenkelige situasjoner. Alt ville avhenge av sakens innhold og omfang. Forholdet mellom institusjon og ansatt er et forhold som forutsetter gjensidig respekt og tillit. Henriksen-saken på MF er, slik jeg ser det, et eksempel på hva som kan skje når en ansatt i lang tid gis anledning til å ture fritt fram uten at han tar synderlig hensyn til institusjonens (offisielle?) syn, noe som åpenbart har vært til stor frustrasjon og forargelse blant de lojale kolleger. Problemet ble ikke mindre ved at en tidligere dekanus på et avgjørende tidspunkt tok seg den frihet på vegne av lærerkollegiet å ignorere et styrevedtak om en avgrensning av Henriksens undervisningsområde uten at styret deretter grep inn (VL 26/5). Slikt skaper en dårlig bedriftskultur. En grundig ansettelsespolitikk, god internkommunikasjon, godt lederskap, og respekt for institusjonelle vedtak og veivalg er viktig for å unngå slike problemer. Å verne om institusjonens offisielle og eksterne profil er til syvende og sist et ledelsesansvar.

De teologiske høgskoler i landet vårt er ikke bare forskningsinstitusjoner, men også utdannings, formidlings og -veiledningsinstitusjoner. Har ikke misjonsorganisasjoner, menigheter, og kirkesamfunn lenger tiltro til læregehalten i den undervisning som deres kommende ansatte og frivillige får ved disse institusjonene, bør de straks lete etter gode alternativer. Slikt tenkte de som i sin tid etablerte MF, og slik bør en tenke i vår tid. Den kristne kirkes læregrunnlag er ikke noe en eksperimenterer med eller bagatelliserer. Guds menighet lever av det som læres og forkynnes.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen