Innlegg

Viser innlegg fra september, 2014

Hva er ekstrem islam?

BildeEkstremisme er langt mer enn hatefulle ytringer og religiøst motivert vold og krigføring.
I NRK-debatten om radikalisme og ekstremisme («Debatten», 28.08.) ble det aller viktigste spørsmålet ikke diskutert: Hva er ekstremisme? Jeg undrer meg over hvorfor inviterer NRK til en viktig samtale mellom norske muslimer om radikalisering og ekstremisme uten at verken programleder eller debattantene gjør forsøk på å klargjøre hva begrepene betyr.
Ekstrem religiøsitet innebærer for meg en forventning eller et krav om å få lov til å proklamere og praktisere det en selv mener er rett og sant uten å gi tilhengere av andre religioner rett til det samme.

Mer enn hat. Ekstremisme er derfor noe langt mer enn hatefulle ytringer og religiøst motivert voldsbruk og krigføring. Enhver sosial gruppering som bidrar til å begrense andres trosfrihet, enten det skjer ved myndighetspålagte restriksjoner eller sosiale sanksjoner, er egentlig eksponenter for «det ekstreme».
Politikere, religiøse ledere og andre samf…

Kirgisistan: Familiesenteret snart ferdig

Bilde
ARTIKKEL SOM JEG SKREV I MAGASINET STEFANUS NR.5/ SEPTEMBER 2014

Ekteparet Maksat og Guljan Töröbekov stråler. De har arbeidet hardt. Snart står det nye familiesenteret klart – med god støtte fra Norge.
Et kristent ektepar tok initiativet til å starte et familiesenter som gjennomsyres av kristne familieverdier og der familier som sliter, kan få hjelp. I Kirgisistan står familien under press. Fedrene er fraværende. Vold og alkoholmisbruk er utbredt. Ekteskap oppløses. Bakgrunnen for opprettelsen av dette senteret ble først omtalt i Magasinet Stefanus 5-2013.

Nå kan du og jeg være med på å finansiere siste byggetrinn av Issyk-Kul familiesenter i Kirgisistan! Det blir innvielsesfest i juni 2015. Men la oss bli litt bedre kjent med ekteparet som står bak. Jeg møtte dem nylig i Kirgisistan. 

«Min mor var et ideal»
Guljan (41) er utdannet lege. Hun vokste opp som den yngste i en søskenflokk på ti, i den sørvestlige delen av landet. Familien var muslimer, men barna lærte ingenting om Gud hjemm…

Tid for religionskritikk

Bilde
LEDERARTIKKEL I MAGASINET STEFANUS NR.5/SEPTEMBER 2014
Alarmen går. Det haster. Den globale kampen for trosfrihet har aldri vært viktigere enn nå. 75 % prosent av verdens befolkning regnes å leve i land med restriksjoner på fri og fredelig religionsutøvelse.
Trosfrihet blir ofte omtalt som en rettighet.FNs menneskerettighetserklæring har bidratt til dette. Likevel er vi daglig vitne til at trosfriheten, kanskje den meste fundamentale av alle menneskerettigheter, krenkes.
For den kristne kirke er trosfriheten mer enn en politisk forankret rettighetssak. Vårt kristne menneskesyn og våre kristne verdier understreker menneskeverdets ukrenkelighet og nestekjærlighetens betydning. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. De har alle samme verdi, ansvar og forpliktelser. Verdens skaper og opprettholder, som vi engang skal stå til regnskap for, ønsker at alle enkeltmennesker og folkeslag skal ha et godt liv og at de skal få høre budskapet om evig frelse i Kristus Jesus. Likeverd er en kristen kjer…

Religionens rolle i vår tid

Bilde
MIN TALE VED TILDELINGEN AV STEFANUSPRISEN 2014
TIL PAKISTANSKE ASMA JAHANGIR

Stefanusalliansen er opptatt av tro. Det er vi ikke alene om. De fleste mennesker i verden erdet. Om ikke alle vil betrakte seg som religiøse, har alle et livssyn og en eller annen tro. Hvilken betydning dette livssynet og denne troen har for oss personlig, og hvilken plass vi mener disse bør ha i samfunnet, vil variere.Ikke bare fra person til person, men fra samfunn til samfunn. 1900-tallet var århundret hvor religionens bekjempelse stod høyt på den internasjonale dagsorden. 1900-tallet var de store ismenes århundre. Om store masser av mennesker måtte bøte med livet, lever religionen fortsatt i beste velgående.

Noen nordmenn fikk seg nok en overraskelse da de for første gang krysset kulturgrenser. «Den religiøse dimensjon», som i det sekulære norske samfunn nok får en stadig trangere plass i det offentlige rom, og som ikke sjelden forsøkes presset inn i en usynlig privat sfære, er en selvfølge under …