Religionens mange ansikterIllustrasjonsfoto: President Barrack Obama avviser enhver sammenheng mellom islam som religion og "islamistisk terrorisme"
 
Terror og voldshandlinger eskalerer. Fordømmelsen og hatet vokser. Verden skjelver.

Selv om den siste tids terrorhandlinger har utløst flere gode debatter om viktige samfunnsspørsmål, skulle jeg ønske at religions- og livsynsdimensjonen ble tatt langt sterkere på alvor.  Politikere og mediekommentatorer sliter med å forstå hvor viktig denne dimensjonen faktisk er for mennesker og deres livsvalg. «Det sekulære Vesten» underminerer religionens rolle i nærmest enhver sammenheng.

Et eksempel på dette er spørsmålet om sammenhengen mellom islam som religion og «islamistisk terrorisme». President Barrack Obama hevder at det slett ikke er noen sammenheng og fastholder at USA ikke er i krig mot islam, men mot muslimer som har pervertert islam. Også norske politikere har uttalt noe lignende. Jeg for min del tror dette er en overforenkling og at religionens faktiske betydning også i dette konkrete tilfellet står i fare for å bli undervurdert.

Islam har - som de fleste religioner - mange uttrykksformer. Det blir misvisende å hevde at den islamske stat, Al Shabaab, Al Qaida, Boko Haram, Taliban og det egyptiske muslimske brorskap ikke har noe som helst med islam å gjøre. Det er selvsagt fullt mulig å påstå at disse innflytelsesrike grupperingene ikke representerer «ekte» islam eller at de ikke er muslimer i det hele tatt, men så lenge de selv regner seg som muslimer og mener å ha hentet sin inspirasjon og sitt politiske prosjekt fra nettopp islam, representerer de likevel noen av islams mange ansikter mot omverdenen. Å benekte dette vil være like galt som å stigmatisere alle muslimer som terrorister.

Kristendommen har også mange uttrykksformer. Selv om den globale kirke er splittet opp i ulike konfesjoner og fraksjoner, er det ikke sikkert at alle bekjennende kristne praktiserer sin tro i samsvar med trossamfunnenes tradisjoner og læremessige skillelinjer, men ofte på tvers av dem. Om det pågår en kontinuerlig debatt om hva som er sann kristen tro, representerer alle verdens kristne grupperinger med sine mangfoldige trospraksiser like fullt den kristne kirkes mange ansikter mot omverdenen; dette til glede for noen og til fortvilelse for andre.

Religion handler om overbevisninger, ideer, verdier og følelser av ulik type og styrke. Noen mennesker er sterke i troen, andre er svake. Noen er liberale, andre konservative. Men religion har som fenomen alltid bidratt til å begrunne eller korrigere menneskers livstolkning og atferd.

Kristendom og islam er begge misjonerende religioner med sterke religiøse sannhetspåstander. Om jeg som kristen er overbevist om at Jesus er den eneste vei til frelse, har jeg ingen problemer med å innrømme tilhengere av andre religioner trosfrihet.  Det jeg derimot har problemer med, er når andres rett til å tro, skifte tro eller å praktisere sin tro, begrenses.

Så lenge muslimske majoritetssamfunn praktiserer eller ønsker et religiøst begrunnet politisk teokrati med apostasilover og sharia-og blasfemilovgiving, begrenses andres trosfrihet og ytringsfrihet. Slike samfunn vil aldri kunne leve i fred med sine omgivelser. Tar en ikke tak i disse dypereliggende utfordringene, som i sin natur er religiøse, vil konfliktene mellom islam og det moderne demokrati aldri opphøre. Terror og voldelig ekstremisme kan derfor med en viss rett sies å være toppen av et større isfjell.

«Islams hus brenner», skriver Mohammad Usman Rana (Aftenposten 16.januar). Der det brenner er det grunn til å forvente at husets beboere selv bidrar til å slokke brannen før den sprer seg. Brannslokkingen kan ikke overlates til andre. Enkeltmennesker må selvsagt stå personlig til ansvar for egne gjerninger, men både kristne, muslimer og andre må hver for seg ta kollektivt ansvar for «sine» branner og for de religiøse ansikter som omverdenen til enhver tid ser.

Først publisert som lederartikkel i Magasinet Stefanus, nr. 2/ mars 2015.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen