Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2016

Sendt

Bilde
Jesu befaling om å bringe evangeliet ut til alle folkeslag (Matt 28, 16-20) gjelder fortsatt. Men hvordan forstår og praktiserer vi oppdraget Gud gav oss? Spørsmålet er viktig. Misjonspioneren H.P.S. Schreuder var i så måte eksemplarisk gjennomtenkt da han før utreisen til Zululand presenterte sitt skrift; «Nogle Ord til Norges Kirke om christelig Pligt med Hensyn til ikkechristne Medbrødres Salighed». Skriftet var såpass oppsiktsvekkende at dagspressen fattet interesse for saken. Morgenbladet (16/2-1842) mente at Schreuders overveielser ikke var kjennetegnet av «sværmerisk Følelse eller flyktig Phantasi», men av «en værdig Rolighed, overbevisende Klarhed og logisk Stringens»!
Schreuders misjonssyn er for øvrig verdt et grundig studium. Kort fortalt; han begrunner oppdraget ikke primært ut fra Jesu ordre, men prinsipielt og konsekvent ut fra kristendommens vesen. Jesus er den eneste salighetsgrunn og frelsesvei. Dette måtte få konsekvenser!
Om mye tid er gått, er sammenhengene i S…